top of page

REGULAMIN sklepdlaszklarzy.pl 

 1. Wstęp

  1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem www.sklepdlaszklarzy.pl zwany dalej „Sklepem” na rzecz podmiotów gospodarczych i innych klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.

  2. Sklep internetowy pod adresem www.sklepdlaszklarzy.pl jest własnością firmy VERRE Trade Paweł Wesołowski, zarejestrowanej pod adresem: Jagiellońska 52 lok. 60, 03-463 Warszawa, NIP 1132264802, zwanej dalej „Sprzedawcą”.

  3. Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny www.sklepdlaszklarzy.pl jest zwany dalej „Kupującym” lub „Klientem”.

  4. Składając zamówienie z wykorzystaniem strony internetowej www.sklepdlaszklarzy.pl, mailowo pod adresem kontakt@sklepdlaszklarzy.pl lub verretrade@gmail.com , telefonicznie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.

  5. Dane do wpłat za zamówienia złożone na www.sklepdlaszklarzy.pl są następujące:
   VERRE Trade Paweł Wesołowski, Jagiellońska 52 lok. 60, 03-463 Warszawa
   BZWBK: 31 1090 2590 0000 0001 3285 8787.

  6. Żaden przedstawiony przez Sprzedawcę cennik ani inne zestawienie cen podane na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Sprzedawcy.

  2. Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci internet.

  4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu lub strony Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

  5. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.

  6. Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

  7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kupującego Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

  8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

  9. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

  10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.

 3. Konto klienta

  1. Każdy Klient uprawniony jest do założenia oraz używania indywidualnego panelu, uruchomionego na jego rzecz przez Sprzedawcę, zwanego dalej ”Kontem”. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji.

  2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.

  3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło (oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym).

  4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad: 

   1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

   2. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

   3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

   4. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych).

  5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z: 

   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

   2. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.;

  6. W trakcie rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

   1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

   2. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

   3. powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

  7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

  8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu (oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta).

  9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

  10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 4. Składanie zamówień

  1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie:

   1. poprzez stronę internetową www.sklepdlaszklarzy.pl;

   2. e-mailowo na adres kontakt@sklepdlaszklarzy.pl lub verretrade@gmail.com;

   3. telefonicznie 793 740 337;

  2. Złożone zamówienie jest ważne przez 2 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.

  3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu lub kontakt@sklepdlaszklarzy.pl lub verretrade@gmail.com.

  4. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klientowi wyświetlany jest Formularz Informacyjny z informacjami określonymi w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów takimi jak cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.

  5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

  6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

  7. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru.

  8. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

  9. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi: 

   1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

   2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

   3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

  10. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

  11. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze: 

   1. stanowią ceny netto (bez podatku VAT) i określone są w złotych polskich;

   2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy;

   3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

  12. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

  13. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w ostatnim kroku zakupu.

  14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 

   1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

   2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);

   3. przelewem za pośrednictwem portalu payu.pl (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

   4. kartą płatniczą (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

  15. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze, jeżeli w drodze indywidualnych negocjacji nie ustalono inaczej.

  16. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

  17. Sprzedawca może zamieścić na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

  18. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

  19. W dniu wysłania towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

  20. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.

  21. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

  22. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

  23. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

  24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówień złożonych przez Klienta w przypadku braku udostępnienia kontaktu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

  25. Sprzedawca wystawia faktury VAT.

 5. Warunki dostawy

  1. Sprzedawca nadaje przesyłki wyłącznie na terenie Polski.

  2. Zamówienia, za które płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu w dni robocze (pon-pt) do godziny 13:00, zostają wysłane jeszcze tego samego dnia, natomiast zamówienia za które płatność została zaksięgowana w dni robocze (pon-pt) po godzinie 13:00, zostaną wysłane w następnym dniu roboczym.

  3. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać wysyłki w najkrótszym możliwym terminie.

 6. Uprawnienia Klienta w zakresie odstąpienia od Umowy, reklamacji i gwarancji

  1. Kupującemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zgodnie z postanowieniami pkt. VII.

  2. Kupującemu w przypadku wystąpienia wady prawnej lub fizycznej towaru przysługuje uprawnienie do:

   1. reklamacji towaru zgodnie z postanowieniami pkt. VIII,

   2. wystąpienia ze zgłoszeniem gwarancyjnym do gwaranta wskazanego na dokumencie gwarancji zgodnie z postanowieniami pkt. IX – w przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona przez producenta lub dystrybutora towaru.

  3. Dokument gwarancji dołączony do towaru może zawierać szersze postanowienia dotyczące przesłanek uprawniających do wystąpienia ze zgłoszeniem gwarancyjnym. W celu zaznajomienia się z tymi postanowieniami Klient powinien zapoznać się z treścią dokumentu gwarancyjnego.

 7. Odstąpienie od Umowy

  1. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie np. na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia oraz zwrot towaru przed upływem 14 dni. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Klienta i Sprzedawcy, adres Klienta, wskazanie numeru zamówienia, wskazanie danych niezbędnych do dokonania zwrotu należności zgodnie z treścią pkt. X oraz dane kontaktowe. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, uważana jest ona za niezawartą. Wskazane jest dołączenie dowodu zakupu towaru w celu usprawnienia procedury odstąpienia od Umowy. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy.

  2. Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadku towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić z uwagi na możliwość zużycia fabrycznie nowego towaru, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w szczególności chodzi o tarcze, wiertła, fazowniki itd.

  3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. VII.1, Sprzedawca zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru oraz rzeczywiste koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), nie wyższe niż koszt najtańszej dostępnej w Sklepie opcji dostawy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. VII.5.

  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) i ewentualnej zwrotnej przesyłki od Sprzedawcy do Klienta (w przypadku, gdy np. Klient nie był uprawniony do odstąpienia lub złożył oświadczenie o odstąpieniu po przewidzianym 14-dniowym terminie).

  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech charakteru oraz funkcjonowania rzeczy, a Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia w takiej sytuacji - tytułem roszczenia odszkodowawczego na podstawie art. 34 ustawy o prawach konsumenta - pomniejszonej wartości rynkowej rzeczy od zwracanej Klientowi kwoty.

 8. Reklamacje

  1. Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokół szkody firmy kurierskiej i przesłanie go na adres kontakt@sklepdlaszklarzy.pl lub verretrade@gmail.com lub dostarczenie w inny wybrany przez Klienta sposób. Spisanie protokołu nie jest jednym z warunków do jego reklamacji.

  2. W przypadku stwierdzenia wad towaru po odbiorze przesyłki, Kupujący – w celu złożenia reklamacji - proszony jest o wypełnienie i złożenie formularza reklamacyjnego. Jest to jeden z warunków koniecznych do uznania reklamacji.

  3. Reklamacja może polegać na: 

   1. żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymiany na nowy,

   2. domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy wraz ze zwrotem uiszczonej ceny.

  4. Jeżeli Sprzedawca otrzymał od Klienta żądanie reklamacji i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

  5. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za niezgodność towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

  6. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy reklamowany towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy.

  7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od Umowy – pełną należność za reklamowany produkt.

  8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) i ewentualnej ponownej jego wysyłki (od Sprzedawcy do Klienta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.

  9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty opisane w pkt. VIII.8 ponoszone będą przez Klienta.

 9. Gwarancja

  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora (gwaranta).

  2. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji obciążają jedynie gwaranta.

  3. W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedawcy. W przypadku zgłoszenia się Klienta ze zgłoszeniem gwarancyjnym do Sprzedawcy, Sprzedawca przekaże niezwłocznie zgłoszenie gwarancyjne do gwaranta wskazanego w dokumencie gwarancji. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego otrzymanego przez gwaranta wynosi 14 dni.

 10. Zwrot należności

  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:

   1. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

   2. odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni;

   3. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji.

  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności:

   1. w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.

   2. w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu za pośrednictwem przekazu pocztowego lub na rachunek bankowy Klienta po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przez niego formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta

 11. Usługi dodatkowe

  1. Firma VERRE Trade może za pośrednictwem strony internetowej www.sklepdlaszklarzy.pl może sprzedawać usługi polegające na regeneracji i naprawie części maszyn, ich kalibracji, naprawie, konserwacji itd.

 12. Odpowiedzialność

  1. Sprzedawca uprzedza, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, których powodem może być: 

   1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;

   2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sklepu).

  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy Klienta) jego Hasła. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

  5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 13. Ochrona danych osobowych

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych Kupującego (jeżeli jest on osobą fizyczną) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz ich usunięcia.

  2. Klient ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych po zalogowaniu się do serwisu www.sklepdlaszklarzy.pl. Klient ma prawo uzyskania informacji o celu i zakresie zbierania danych.

  3. Dokonując rejestracji w Sklepie www.sklepdlaszklarzy.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Klienta oraz obsługi po sprzedażowej.

  4. Dokonując rejestracji w Sklepie www.sklepdlaszklarzy.pl Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie Klientowi informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, a także na wystawianie faktur bez podpisu Klienta (opcję można włączyć/wyłączyć samodzielnie w „Panelu Klienta”).

  5. Administratorem danych osobowych Klientów (w przypadku osób fizycznych) Sprzedawcy jest firma VERRE Trade Paweł Wesołowski.

  6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

  7. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

  8. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta.

  9. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  10. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

  11. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

  12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

 14. Polityka prywatności i Cookies

  1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji Klienta i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Klienta. Strona internetowa Sklepu (należąca do Sprzedawcy) może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

  2. Sprzedawca może korzystać z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

   1. świadczenia usług;

   2. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

   3. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Klientów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   5. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

   6. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Klienta czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Klientowi tej samej reklamy;

   7. realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Kupującego.

  3. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, Sklep stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików: sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Klientowi ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klienta, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; reklamowe - umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

  4. Dla zapewnienia wygody Klienta Sklep używa technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Sprzedawca zaznacza, że używa tej technologii wyłącznie dla wygody naszych Klientów i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.

  5. Często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Klient korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Klientowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Klienta witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

  6. W razie dalszych pytań kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

  7. Sprzedawc, może stosować reklamy displayowe oraz remarketing Analytics. Klienci mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam Google. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają reklamy Sklepu w intrenecie. Sprzedawca oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach, ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników.

  8. Sprzedawca może stosować Usługi Retargetingu Personalizowanego RTB w stosunku do osób odwiedzających jego stronę internetową. Istnieje możliwość wypisania się osób odwiedzających stronę internetową Sprzedawcy z tej techniki RTB pod adresem: http://www.rtbhouse.com/privacy.php

 15. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte na stronie internetowej www.sklepdlaszklarzy.pl były dokładne. Uprzedzamy jednak, iż istnieje możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego www.sklepdlaszklarzy.pl.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 3 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Kupujący przy pierwszym logowaniu na Koncie Klienta licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się zaznaczenie właściwego miejsca na informacji o zmianie regulaminu, choćby odbyło się bez logowania. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedającym.

  5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.

bottom of page